Digital diplomas/ digitale vitnemål

NO

Digitalt vitnemål fra Noroff fagskole

Alle studenter som har oppnådd grad/fullført vitnemålsgivende studieprogram f.o.m juni 2023 vil automatisk få et digitalt vitnemål i stedet for papirvitnemål.  Studenter som har mottatt vitnemål før juni 2023, vil ikke kunne få nytt digitalt vitnemål. 

Vitnemålsberegningen gjøres snarlig etter at siste resultatet (karakter) som inngår i vitnemålsgrunnlaget foreligger. Når vitnemålene er ferdig beregnet av saksbehandler vil du finne vitnemål som en digitalt signert PDF i Studentweb. Logg inn via FEIDE eller ID-porten.

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater  fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter.

Vitnemål kan ikke produseres før du har mottatt sensur i alle emner. Sensurfristene følger Lov om høyere yrkesfaglig utdanning, §21 Avsluttende vurdering, eksamen og sensur (tre uker fra eksamensdato). Merk midlertidig forskrift og forskrift om klageadgang etter sensurfrist jf. §22 og 23.

Dersom du ønsker å forbedre karakterer i emner som inngår i vitnemålsgrunnlaget bør du reservere deg mot å få vitnemål. Studenten kan reservere seg i inntil to semestre mot å få vitnemålet. Ønske om reservasjon må sendes til supportportalen senest siste dag for publikasjon av siste studiepoengs givende emne som oppfyller vilkår for vitnemålet. Gjør du ikke dette vil du automatisk få vitnemål. Dersom du har bedt om papirvitnemål vil eventuelle forbedrede resultat måtte vedlegges vitnemål som en karakterutskrift. Studenter må be om papirvitnemål via Noroff supportportal

Digitale vitnemål er det samme som et papirvitnemål bare at formatet er en digital PDF som er elektronisk signert av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Det er en nasjonal og verifisert sektorløsning for deling av vitnemål i høyere utdanning.

Digitale vitnemål bør deles gjennom vitnemålsportalen for å opprettholde verifikasjon/ektheten. Hentes et digitalt vitnemål ut på PDF eller papir vil verifikasjonen ikke være gyldig lengre.   

Enkelte studenter som automatisk mottar digitalt vitnemål, kan trenge vitnemål på papir. Det kan gjelde studenter uten norsk fødselsnummer eller D-nummer, og studenter som skal søke videre utdanning i land som ikke har digitalisert opptak. Er du innenfor noen av disse kategoriene brukes Noroff supportportal for anmodning om papirvitnemål. Førstegangsutskrift av papirvitnemål er kostnadsfritt.  

Vitnemål på papir utstedes kun ved anmodning via vår supportportal. Vitnemål som er anmodet, sendes til adresse som er oppgitt i opptaket. Papirvitnemål er et verdipapir, så ta derfor godt vare på originalvitnemålet ditt da det kun utstedes én gang. . Ved tap av originalen kan du søke om et duplikat av vitnemålet i Noroff supportportal. Ved tap menes at originalen er ødelagt, stjålet, brent eller tapt for godt. Ved søknaden må det vedlegges dokumentasjon som kan stadfeste dette. Duplikat av tapt papirvitnemål koster kr 1000,- 

I noen tilfeller vil det ikke lengre være praktisk eller teknisk mulig å utstede et duplikat av vitnemålet. Du vil i slike tilfeller motta en bekreftelse på oppnådd grad sammen med en karakterutskrift. Gjelder vitnemålsoppnåelser som er utført i tidligere systemer. 

 

EN

Digital Diploma from Noroff Vocational School

All students who have achieved a degree/completed a diploma-granting study program from June 2023 onwards will automatically receive a digital diploma instead of a printed diploma. Students who received their diploma before June 2023 will not be able to get a new digital diploma.

The diploma calculation is done shortly after the last result (grade) is available. When the diplomas are ready and processed, you will find the diploma as a digitally signed PDF in Studentweb. Log in via FEIDE or ID-porten.

By using The Diploma Registry you can collect your results  from higher education in Norway and share them with potential employers, educational institutions and other relevant recipients.

Diplomas cannot be produced until you have passed all courses and received the results. The grading deadlines follow the Act on Higher Vocational Education, §21 Final Assessment, Examination, and Grading (three weeks from the exam date). Note the temporary regulation and regulation on the right to appeal after the grading deadline, cf. §§ 22 and 23.

If you wish to improve grades in subjects that are part of the diploma basis, you should opt out of receiving the diploma. Students can opt out for up to two semesters from receiving the diploma. The request for reservation must be sent to the support portal no later than the last day for the publication of the last course that fulfills the diploma requirements. If you do not do this, you will automatically receive the diploma. If you have requested a paper diploma, any improved results will need to be attached to the diploma as a transcript. Students must request a paper diploma via the Noroff Support Portal.

Digital diplomas are the same as physical diplomas, the format is a digital PDF that is electronically signed by Unit - the Directorate for ICT and Joint Services in Higher Education and Research. It is a national and verified sector standard for sharing diplomas in higher education.

Digital diplomas should be shared through the Diploma Registry to maintain verification/authenticity. If a digital diploma is retrieved as a PDF or printed copy, the verification will no longer be valid.

Some students who automatically receive a digital diploma may need a paper version. This can apply to students without a Norwegian personal number or D-number, and students who apply for further education in countries that do not have digitized admissions. If you fall into any of these categories, use the Noroff Support Portal to request a physical diploma. The first issuance of a paper diploma is free of charge.

Physical printed diplomas are issued only upon request via our Support Portal. Requested diplomas will be sent to the address provided in the application form. A physical diploma is a valuable document. Therefore, take good care of your original diploma as it is issued only once. In case of loss of the original, you can apply for a duplicate of the diploma in the Noroff Support Portal. Loss means that the original is destroyed, stolen, burned, or permanently lost. The application must include documentation that can confirm this. A duplicate of a lost physical diploma costs 1000,- NOK.

In some cases, it will no longer be practically or technically possible to issue a duplicate of the diploma. In such cases, you will receive a confirmation of the degree together with a transcript. This applies to diplomas obtained in previous systems.

Was this article helpful?
8 out of 9 found this helpful