Studentweb/ semesterregistrering

🇳🇴
Hvert semester må du som student semesterregistrere deg i Studentweb. Studentweb følger vanlig skoleår med høst- og vårsemestre. Det betyr at hver august og januar må du semesterregistrere deg, og melde deg opp til eksamen. Når du er registrert vil det automatisk bli bekreftet til Lånekassen at du er aktiv student, og du få mulighet til å få lån og stipend fra Lånekassen. 

For å semesterregistrere deg må du logge inn med Feide:

1. Logg inn i Studentweb: https://fsweb.no/studentweb/login.jsf?inst=FSNUC

2. Du logger inn via Feide, velger Noroff Education og klikker “Fortsett”.

3. Velg: "Bruk arbeids- eller skolekonto".

4. I Studentweb, klikk på den store grønne knappen «Start registreringen» (avbildet under).

5. Følg registreringssekvensen. Her blir du bl.a. bedt om å:
    • Bekrefte at du har satt deg inn i gjeldende reglement.
    • Oppdatere adressene dine.
Sjekke og godkjenne utdanningsplanen din.

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, Nettside

Automatisk generert beskrivelse

 

Når du logger inn i Studentweb vil det automatisk stå at du har betalt semesteravgift for terminen. Dette er en bekreftelse på at du er registrert som betalende student.

Ved å fullføre semesterregistreringen vil du melde deg opp til eksamen i de emnene du skal ta dette semesteret.
Klikk på knappen  + Meld til vurdering på de emnene du skal ta dette semesteret. 

 

Du trenger ikke å melde deg til undervisning.

Dersom den automatiske bekreftelsen på semesterregistreringen sier emner: "Ingen", logger du inn i Studentweb og sjekker vurderingsmeldingene. Det er Studentweb som har riktig informasjon.

På grunn av at fagskoler fortsatt ikke har ECTS vil det stå null studiepoeng på emnene i utdanningsplanen og under resultater i Studentweb. Du vil oppnå studiepoeng og finne antall studiepoeng i emneoversikten i studieplanen, eller du kan bestille en karakterutskrift i Studentweb når du har fått resultater.

Fagskoler og høyskoler/universiteter opererer med to forskjellige typer studiepoeng. Studentweb mangler foreløpig funksjonalitet for å vise studiepoeng fra fagskolen, blant annet der du vurderingsmelder deg og under resultater. Du vil fortsatt oppnå studiepoeng, og du kan finne antallet studiepoeng i emneoversikten i studieplanen, eller når du bestiller en karakterutskrift i Studentweb (når du har fått resultater).

🇬🇧

Every semester you must register as a student in Studentweb. Studentweb follows the regular school year with autumn and spring semesters. This means that every August and January, you must register for the semester and sign up for the exams. When you are registered, it will automatically be confirmed to Lånekassen that you are an active student, and you will be given the opportunity to receive loans and grants from Lånekassen.

To register for the semester, log in with Feide:

1. Log into Studentweb: https://fsweb.no/studentweb/login.jsf?inst=FSNUC

2. Log in with Feide, select Noroff Education and click continue.

3. Choose: Use Work or school account.


4. In Studentweb, click the big green "Start registration" button (picture under).

5. Follow the registration sequence. Here you will be asked to:
    • Confirm that you have familiarised yourself with the current regulations.
    • Update your addresses.
Check and approve your education plan.

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, Nettside

Automatisk generert beskrivelse

When you log into Studentweb, it will automatically say that you have paid the semester fee for the term. This confirms that you are registered as a paying student.

By completing the semester registration, you will also register for the exam in the subjects for the semester.
Click on + Register for exams for the courses listed for the semester.

 

You dont need to register for lectures.

If the automatic confirmation of your semester registration says courses: "None", you can log in to Studentweb and check your assessment notice. It is Studentweb that holds the correct information.

Vocational schools and Universities/Colleges operate with two different types of credits. Studentweb currently lacks functionality to display credits from the vocational school, including where you register for assessments and view results. You will still earn credits, and you can find the number of credits in the course overview in the study plan or when ordering a transcript of records in Studentweb (once you have received results).

Was this article helpful?
4 out of 15 found this helpful