Konteperiode / Re-sit period Computing Autumn 2023 courses

English version below. 

 

Dette gjelder kun computing studenter. 
This is for computing students only. 

 

Påmelding til konteeksamen

Oppmelding- og avmeldingsfristen er: 

  • 5. februar 

Datoen er endelig og det er ikke mulig å melde seg opp etter denne datoen. 

 

Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengelig i Studentweb ved påmelding til kontinuasjonseksamen. Fristen for på- og avmelding er uavhengig av påløpende klagesaker. Dersom du får tilbake en klage etter fristen for avmelding har gått ut, er det ikke mulig å trekke seg fra konteeksamen.  

Det er kun studenter med godkjent obligatorisk aktivitet (i de emner som har det) som kan ta konteeksamen. Dette vil bli sjekket etter påmeldingen lukker, og studenter som har meldt seg på konteeksamen og som ikke kvalifiserer vil da bli informert. 

Å registrere seg for konteeksamen er enkelt:

Logg deg inn i Studentweb, klikk på «Aktive emner» øverst i menyen og søk opp emnekoden for emnet du ønsker å gjennomføre konteeksamen. 

               

 
Eksamener som kan kontes har knappen «Velg». Denne trykker du på. 
   

 

Det vil komme opp en ekstra knapp å trykke på for å fullføre påmeldingen.  

 

Når dette er gjort er du påmeldt til hele emnet. 

Hvis emnet var oppdelt i deleksamener, og du kun ønsker å ta én av dem, må du melde deg av de andre: 
 

 

OBS! Ved påmelding til konteeksamen meldes du opp til hele emnet, og ikke bare én eksamen. I instruksen står det forklart hvordan du melder deg opp til eksamen og eventuelt hvordan du melder deg av en deleksamen i det valgte emnet.  

Dersom du har bestått deler av et fag og ikke melder deg av denne delen, ansees dette for å være en karakterforbedring, med påfølgende kostnad for karakterforbedring uavhengig av om du gjennomfører eller ikke. 

I det akademiske året 2023/24 så er det ingen kostnad for å ta eksamen på nytt hvis man ikke møtte til eksamen/ikke bestod eksamen. For det akademiske året 2024/2025 vil det være en kostnad. 

Karakterforbedring vil koste 2600,- per deleksamen.

Dersom du lurer på noe angående oppmelding eller avmelding fra deleksamener, ta kontakt med studieadministrasjonen i Support Portalen.

 

Mer informasjon om konteeksamen finner du på Moodle siden for faget. 

 

Registration for re-sit exam

The registration- and deregistration deadline is: 

  • 5th of February

This date is final, it is not possible to register after this date. 

 

Exam dates for re-sit exams will be available in Studentweb when registering for the re-sit exams. The deadline for registration and deregistration is independent of ongoing grade appeals. If you receive the result of the grade appeal after the deadline for deregistration has expired, it is not possible to withdraw from the re-sit exam.

Only students with approved mandatory activity (where applicable) can take the exam. This will be checked after the registration closes, and students who have signed up for the re-sit and who do not qualify will then be informed.

Registering is easy:

Log in to Studentweb, click on "Active courses" at the top of the menu and search for the course code in the course you wish to take the re-sit exam. 
 
 

 Exams that can be re-sit have an "Add" button. Press this button.  

 

An additional button will appear to press to complete the enrolment.  
 
 
 

 

Once this is done, you are enrolled for the entire course. If the course was divided into several assessments, and you only want to take one of them, you must deregister from the others: 
 

NB! When registering for the re-sit exam, you are registered for the entire course, not just one exam. The instructions explain how to register for the exam and, if applicable, how to deregister from an assessment in the chosen course.

If you have passed parts of the course and do not deregister for the passed parts, this is seen as a grade improvement with an attached cost, regardless of you taking the exam or not. 

In the academic year 2023/24, there is no re-sit fee if you did not attend the exam /did not pass the exam. There will be a fee for the academic year 2024/2025. 

Grade improvement will cost 2600,- per assessment.

If you have any questions regarding registration or deregistration, please contact study admin through the Support Portal.

 

You can find more information about Re-sit in the course page in Moodle. 

Was this article helpful?
1 out of 1 found this helpful