Midlertidig tillegg til forskriften/ Temporary addition to the regulation

🇳🇴

Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamener ved Noroff fagskole – utsatt sensurfrist ved bevegelige helligdager og offentlige høytidsdager

 

Fastsatt av styret 16.02.2024 med hjemmel i lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 21.

 

§ 1. Sensurfrist

Fagskolen kan utvide sensurfristen for en emneoppgave eller eksamen dersom arbeidsdager i sensurperioden faller bort på grunn av bevegelige helligdager eller offentlige høytidsdager.

Utvidelsen av sensurfristen kan maksimalt tilsvare antallet arbeidsdager som faller bort i

sensurperioden.

Denne bestemmelsen gjelder både for emneoppgaver og eksamener med tre ukers sensurfrist.

 

§ 2. Varighet

Denne forskriften trer i kraft umiddelbart og gjelder for emneoppgaver og eksamener ved Noroff fagskole som tilhører vårsemesteret 2024.

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2024-02-16-544 

 

🇬🇧

Temporary regulation on additions to the regulation on studies and examinations at Noroff Vocational School - postponed censorship deadline for moving public holidays and public holidays

 

Approved by the board on 16.02.2024 based on Act 1 July 2018 no. 57 relating to tertiary vocational education (The Vocational Education Act) § 21.

 

§ 1. Censorship deadline

Noroff Vocational School can extend the examination deadline for a course assignment or exams if working days in the examination period coincides with moving public holidays or public holidays.

The extension of the censorship deadline can at most correspond to the number of working days that are lost in the censorship period.

This provision applies to both course assignments and exams with a three-week marking deadline.

 

§ 2. Duration

These regulations come into force immediately and apply to course assignments and exams at Noroff Vocational School for spring semester 2024.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful