Permisjon/ Leave of absence

NO

§ 1-7.Permisjon 

Retningslinjer for søknad om permisjon ved Noroff fagskole

Permisjon fra studiene innvilges ved foreldrepermisjon, pliktig militærtjeneste, sykdom og andre tungtveiende årsaker. Ved søknad om foreldrepermisjon innvilges dette normalt fra og med tre uker før termindato. Studenten må sende skriftlig og begrunnet søknad til fagskolens administrasjon via Supportportalen. Gyldig dokumentasjon må vedlegges (se oversikt nederst på siden over hva som regnes som gyldig dokumentasjon). Det er viktig at du tar kontakt med administrasjonen/søker om permisjon med en gang du blir klar over at dette blir nødvendig. Permisjon innvilges ikke tilbake i tid. 

Behandlingstid på permisjonssøknader er opptil 14 dager. Søknad må derfor være sendt inn minimum to uker før start av ønsket permisjon. 

 

Studieavgift betales for påbegynt semester selv om du innvilges permisjon dette semesteret. Du betaler ikke for det samme semesteret når du returnerer.  

 

En ferdig behandlet søknad kan ha to utfall:  

  • Permisjon innvilges 
  • Permisjon innvilges ikke (avslag) 

Søknader behandles ikke dersom søknaden er ufullstendig (f. eks mangler gyldig dokumentasjon). 

 

Vedtak om permisjon er et enkeltvedtak og kan påklages etter reglene i forskriftens kapittel 5.

 

Varighet

Permisjon innvilges for en periode på inntil to semestre. Studenter som er innvilget permisjon har rett til å gjenoppta utdanningen på samme nivå som før permisjonen. 

I den grad det er mulig avtales det på forhånd når studenten skal starte igjen. Det kan bli gjort endringer i studieplanen mens du har permisjon. Det kan bety at pensum eller eksamensform kan bli forandret. Tenk på dette før du søker om permisjon fra studie ditt.

Campusstudenter har oppstart kun én gang i året (august). Dette vil kunne ha innvirkning på mulig oppstartsdato etter permisjon. 

 

Lånekassen/ CSN

Studenter er ansvarlig for å undersøke hva slags konsekvenser permisjon fra studiene kan ha for Lånekassen/ CSN og hvilke regler som til enhver tid er gjeldende der. Vi anbefaler at du gjør dette før du søker om permisjon. Studenten må selv underrette Lånekassen/ CSN når en permisjon eventuelt er innvilget og har tredd i kraft. Les mer HER

 

Hva regnes som gyldig dokumentasjon?  

Foreldrepermisjon:  

Bekreftelse på termindato for den gravide. For far/medmor gjelder fødselsattest/farskapserklæring. Tilsvarende ved adopsjon.  

Pliktig militærtjeneste: 

Dokumentasjon utstedt av Forsvaret.  

Sykdom: 

Legeerklæring (ikke sykmelding) som beskriver at studenten ikke er i stand til å fortsette med studiene og der varighet for denne periode er oppgitt i fra – til dato. Fagskolen ber ikke om innsyn i medisinsk tilstand. Bilder av sykmelding til arbeidsgiver hos NAV anses ikke som gyldig. 

Andre tungtveiende årsaker: 

Uventet dødsfall i nære relasjoner, fengselssoning, omsorg for nære slektninger m.m. Det gjøres vurderinger i hver enkelt sak på hva som anses som gyldig dokumentasjon. 

 

 

 

EN

§ 1-7. Leave of absence

 

Guidelines for applying for leave of absence at Noroff fagskole

 

Leave from studies is granted for parental leave, compulsory military service, illness, and other significant reasons. When applying for parental leave, this is normally granted from three weeks before the child’s expected arrival date. The student must submit a written and justified application to the study administration via the Support Portal. Valid documentation must be attached (see overview at the bottom of the page for what is considered valid documentation). It is important that you contact the administration/apply for leave as soon as you become aware that this is necessary. Leave is not granted retroactively.

 

The processing time for leave of absence applications is up to 14 days. Because of this the application must be submitted at least two weeks before the desired leave start date.

 

Tuition fees are paid for the current semester even if you are granted leave during this semester. You do not pay for the same semester when you return.

 

A fully processed application can have two outcomes:

  • Leave granted
  • Leave not granted (rejection)

Applications are not processed if they are incomplete (e.g., lacking valid documentation).

 

Decisions regarding leave are individual decisions and can be appealed according to the rules in Chapter 5 of the regulations.

 

Duration

Leave of absence may be granted for a period of up to two semesters. Students who are granted leave have the right to resume their education at the same point as before the leave.

To the extent possible, the date for the student to resume is agreed upon in advance. Changes may be made to the study plan while you are on leave. This may cause changes to the curriculum or examination format. Consider this before applying for leave from your studies.

 

Campus students have only one startup per year (August). This may affect the possible start date after the leave.

 

Lånekassen/ CSN

Students are responsible for investigating the consequences a leave from their studies may have for Lånekassen (the Norwegian State Educational Loan Fund) or CSN (The Swedish Board of Student Finance), and the rules that are currently applicable there. We recommend that you do this before applying for leave. The student must inform Lånekassen/CSN themselves when leave is granted and has taken effect. Read more HERE.

 

What is considered valid documentation?

Parental leave:

Confirmation of the due date for the pregnant person. For the father/partner, a birth certificate/paternity declaration applies. Similarly for adoption.

Compulsory military service:

Documentation issued by the military.

Illness:

A medical certificate (not a sick note) describing that the student is unable to continue with their studies and stating the duration of this period including the inception and end dates. The vocational school does not request access to medical conditions. Pictures of sick notes to the employer at NAV (Norwegian Labour and Welfare Administration) are not considered valid.

Other significant reasons:

Unexpected death in close relations, serving a prison sentence, caring for close relatives, etc. Assessments are made in each individual case on what is considered valid documentation.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful