Avbruddsregler/ Rules for termination

NO

Regler for avbrudd og oppsigelsesfrister ved Noroff fagskole
(jfr. Studiekontrakt)

 

Oppsigelse av studiekontrakten må sendes skriftlig til studieadministrasjonen via Supportportalen for å kunne anses som gyldig. Du vil motta en skriftlig bekreftelse på at oppsigelsen er mottatt og godkjent.

Teams-meldinger, e-poster eller muntlig melding til for eksempel lærere, Success Managers, Program Managers eller andre godkjennes ikke. Manglende semesterregistrering i Studentweb eller innlogging på læringsplattform anses ikke som gyldig avbrudd.

 

For nye studenter

Oppsigelsesfristen for nye studenter er den siste dagen i studiestartmåneden.

  • Oppstart i august – oppsigelsesfrist 31. august
  • Oppstart i oktober – oppsigelsesfrist 31. oktober
  • Oppstart i januar – oppsigelsesfrist 31. januar
  • Oppstart i mars – oppsigelsesfrist 31. mars

Oppsigelse etter disse datoene vil resultere i at studenten må betale hele studieavgiften for inneværende semester. Campus-studenter må i tillegg betale registreringsavgiften.

 

For eksisterende studenter

Oppsigelsesfristen for eksisterende studenter er frem til den siste dagen i måneden før ny semesterstart.

De fire semestrene fordeler seg slik:

Oppstart 1. og 3. semester 2. og 4. semester
August August-desember Januar-juni
Oktober Oktober-mars Mars-oktober
Januar Januar-juni August-desember
Mars Mars-oktober Oktober-mars

 

  • Semesterstart i august – oppsigelsesfrist 31. juli
  • Semesterstart i oktober – oppsigelsesfrist 30. september
  • Semesterstart i januar – oppsigelsesfrist 31. desember
  • Semesterstart i mars – oppsigelsesfrist 28.(/29.) februar

Oppsigelse etter disse datoene vil resultere i at studenten må betale hele studieavgiften for det nye semesteret.

Disse fristene er gjeldende uavhengig av om du studerer på fulltid eller deltid. Deltidsstudenter har det samme antallet akademiske semestre som fulltidsstudenter, men dobbelt antall kalendersemestre, det vil si 8 kalendersemester totalt. Fristene for semester 5-8 på deltid er de samme som for semester 1-4 slik det er beskrevet ovenfor.

Merk! Avslag fra Lånekassen, Centrala studiestödsnämnden (CSN) eller annet regnes ikke som gyldig grunn for kostnadsfritt avbrudd. Normal oppsigelsesfrist gjelder. Dersom man har behov for en betalingsplan, er det viktig man tar kontakt med regnskapsavdelingen i Supportportalen innen forfall.  

Må du avbryte studiene på grunn av uforutsette, alvorlige forhold som gjør videre studier urimelig tyngende eller umulig, kan du søke om å betale kun for tilbudt undervisning. Frist for innsending er snarest mulig og senest innen gjeldende semesterslutt. Gyldig dokumentasjon må vedlegges oppsigelse for at søknaden skal bli behandlet. Eventuell ettersending av dokumentasjon må skje senest to uker fra opprinnelig henvendelse ble registrert.

Vedlagt dokumentasjon må bekrefte at student ikke er i stand til å fortsette med studiene f.o.m en fastsatt dato. Normalt godkjennes ikke tilbakedatert dokumentasjon. Ved sending av legeerklæring godkjennes ikke sykmelding til arbeidsgiver.

 

EN

Rules for termination and termination deadlines at Noroff Vocational School
(Cf. Study contract)

Termination of the study contract must be sent in writing to the study administration via the Support Portal to be considered valid. You will receive a written confirmation that the termination has been received and approved.

Teams messages, emails, or verbal messages to, for example, teachers, Success Managers, Program Managers, or others are not accepted. Failure to register for the semester in Studentweb or log in to the learning platform is not considered a valid interruption.

 

For new students

The termination deadline for new students is the last day of the month of the start of studies.

• Study start in August - termination deadline 31st of August
• Study start in October - termination deadline 31st of October
• Study start in January - termination deadline 31st of January
• Study start in March - termination deadline 31st of March

Termination after these dates will result in the student being required to pay the full tuition fee for the current semester. Campus students must also pay the registration fee.

 

For existing students

The termination deadline for existing students is the last day of the month before the new calendar semester begins.

The four semesters are distributed as follows:

Start 1st and 3rd semester 2nd and 4th semester
August August-December January-June
October October-March March-October
January January-June August-December
March March-October October-March

 

• Semester start in August - termination deadline 31st of July
• Semester start in October - termination deadline 30th of September
• Semester start in January - termination deadline 31st of December
• Semester start in March - termination deadline 28th (/29th) of February

 

Termination after these dates will result in the student having to pay the full tuition fee for the new semester. These deadlines apply regardless of whether you are studying full-time or part-time. Part-time students have the same number of academic semesters as full-time students but twice the number of calendar semesters, in total 8 calendar semesters. The deadlines for semesters 5-8 part-time are the same as for semesters 1-4 as described above.


Note! Rejection from Lånekassen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), or other funding bodies is not considered a valid reason for free interruption. Normal termination notice applies. If you need a payment plan, it is important to contact the accounting department in the Support Portal before the due date.

 

If you need to interrupt your studies due to unforeseen, serious circumstances that make further studies unreasonably burdensome or impossible, you can apply to only pay for the received months of education. The deadline for submission is as soon as possible and no later than the end of the current semester. Valid documentation must be attached to the termination for the application to be processed. Any additional documentation must be submitted no later than two weeks from the original inquiry being registered.

 

The attached documentation must confirm that the student is unable to continue with studies from a specified date. Normally, backdated documentation is not accepted. A sick leave certificate to the employer is not accepted when submitting a medical certificate.

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful