Forsinkelse i studieprogresjon/ Delay in study progression

NO

Retningslinjer for forsinkelse i studieprogresjon

Studenter som av ulike årsaker ikke klarer å følge progresjonsplanen og derfor blir forsinket i studiene, er forpliktet til å varsle Noroff fagskole umiddelbart. Nettstudenter skal kontakte Student Success Manager via Supportportalen, campus-studenter skal sende en epost til sin Program Manager. 

Hvis en student kan dokumentere at forsinkelsen i progresjonen skyldes helsemessige årsaker eller andre tungtveiende årsaker ved å fremlegge gyldig dokumentasjon kan endringsgebyr og kontinuasjonskostnad delvis eller helt frafalles. 

Dersom en student av ulike årsaker forventer et langvarig opphold fra studiene anbefales det at studenten søker om permisjon. Les mer om hva som anses som gyldig permisjonsgrunnlag HER.

 

Kontinuasjonseksamen/resit 

En student har maksimalt tre forsøk på å bestå et emne. Ordinært forsøk er inkludert i studieavgiften, ethvert senere forsøk vil faktureres etter gjeldende prisliste. Studenter som enten ønsker å forbedre et resultat, stryker på en eksamen eller av ulike årsaker ikke leverer denne kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen. 

For informasjon om kostnader knyttet til kontinuasjon se prisliste ved Noroff fagskole. 

Informasjon om påmelding til kontinuasjonseksamen finnes på læringsplattformen. Ved spørsmål om dette bes studenter henvende seg til sin Student Success Manager eller Program Manager. 

 

Søknad om bytte av klasse – GJELDER KUN NETTSTUDENTER

Dersom studenten er betydelig forsinket i progresjon kan studenten søke om å bytte klasse. Studenter kan bytte klasse maksimalt én gang og maksimalt ett kalendersemester tilbake gjeldende fra 01.08.2024. Skolen kan gjøre unntak fra denne regelen dersom forsinkelsen skyldes helsemessige årsaker eller andre tungtveiende årsaker. Gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden. Det tillates ikke bytter fremover i tid til klasser som ikke har startet enda. Studenten må ha betalt eventuelle utestående fakturaer før klassebyttet blir innvilget.

En student har maksimalt tre forsøk på et emne. Ordinært forsøk er inkludert i studieavgiften, ethvert senere forsøk vil faktureres etter gjeldende prisliste. Dersom studenten har strøket i et emne eller unnlatt å levere oppgave, mappe eller eksamen i sin opprinnelige klasse telles dette som et forsøk, og kontinuasjonsavgift vil faktureres for hvert at disse emnene studenten tar i ny klasse.

For mer informasjon om kostnader knyttet til bytte av klasse se prisliste ved Noroff fagskole. Ved søknad om kostnadsfritt bytte av klasse må gyldig dokumentasjon vedlegges søknaden.

Ved tilbud om klassebytte har studenten 10 dagers frist på å svare på tilbudet. Dersom denne fristen ikke overholdes lukkes saken og studenten må eventuelt søke på nytt. 

 

Merk: Studieplanene revideres hvert skoleår for å sikre relevant og oppdatert faglig innhold. Dersom det har forekommet endringer i programinnholdet og studenten må bytte til en klasse på en annen studieplan må det gjøres en innpassvurdering av de emnene studenten har bestått på gammel studieplan. Dette betyr også at studenter som bytter klasse mellom studieplaner kan risikere å måtte ta ekstra emner.

 

Lånekassen/CSN

Merk at forsinkelser i progresjonen kan ha konsekvenser for studielånsavtalen. Å bytte klasse vil øke varigheten på den totale studieperioden, noe som betyr at Lånekassen (eller Centrala studiestödsnämnden for svenske studenter) kan omregne beløpet for økonomisk støtte studenten mottar hver måned. Det er studentens ansvar å informere Lånekassen/CSN om eventuelle endringer i studieprogrammet og forsinkelse i progresjon.

 

 

EN

Guidelines for delays in study progression

Students who, for various reasons, are unable to follow their progression plan and consequently fall behind in their studies are obligated to notify Noroff fagskole immediately. Online students should contact the Student Success Manager via the Support Portal, while Campus students should send an email to their Program Manager.

If a student can document that the delay in progression is due to health-related reasons or other significant causes by providing valid documentation, change fees and continuation costs may be partially or fully waived.

If a student anticipates a prolonged break from their studies for various reasons, it is recommended that the student applies for leave of absence. Read more about what is considered valid reasons for leave HERE.

 

Resit exam

A student has maximum three attempts to pass a course. The regular attempt is included in the tuition fee; any subsequent attempts will be billed according to the current price list. Students who either wish to improve a result, fail an exam, or for various reasons do not submit can register for a resit.

For information on costs associated with resits, see the price list at Noroff fagskole. Information about registering for a resit can be found on the learning platform. Students with questions about this should contact their Student Success Manager or Program Manager.

 

Application to change classes – ONLY APPLIES TO ONLINE STUDENTS

If a student is significantly delayed in their progression, they can apply to change classes. Students may change classes once during their studies and go back a maximum of one calendar semester effective from 01.08.2024. The school can make exceptions to this rule if the delay is due to health-related reasons or other significant causes. Valid documentation must be attached to the application. Moving to a future class that has not yet started is not allowed. The student must have paid any outstanding invoices before a class move can be approved.

A student has a maximum of three attempts to pass a course. The regular attempt is included in the tuition fee; any subsequent attempts will be billed according to the current price list. If the student has failed a course or not submitted a compulsory assessment in their original class, this counts as an attempt, and continuation costs will be billed for each of these courses the student takes in the new class.

For more information about costs associated with changing classes, see the price list at Noroff fagskole. For an application for a cost-free class change, valid documentation must be attached to the application.

Upon an offer to change classes, the student has a 10-day deadline to respond to the offer. If this deadline is not met, the case will be closed, and the student must reapply if necessary.

 

Note: Study plans are revised every school year to ensure relevant and up-to-date academic content. If there has been changes in the program content and the student must switch to a class on a different study plan, an assessment of the courses the student has passed on the old study plan must be made. This also means that students who change classes between study plans may risk having to take additional courses.

 

Lånekassen/CSN 
Note that delays in progression can affect the student loan agreement. Changing classes will increase the duration of the total study period, which means that Lånekassen (or Centrala studiestödsnämnden for Swedish students) may recalculate the amount of financial support the student receives each month. It is the student's responsibility to inform Lånekassen/CSN of any changes in the study program and delay in progression.

Was this article helpful?
1 out of 1 found this helpful